Engedélyek a Duna Szigetközi-mellékágrendszerére

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Természetvédelmi Osztály tájékoztatása (hogy érthetőbb legyen, olvassátok el a fogalommagyarázatokat is!)

Ezúton kívánjuk tájékoztatni a természetvédelmi oltalom alatt álló területeken (pl. Szigetközi Tájvédelmi Körzet) vízitúrát vagy egyéb közösségi eseményeket rendezőket arról, hogy a védett, fokozottan védett, illetve Natura 2000 hálózat részét képező területeken a közösségi események szervezése (pl. vízitúrák) és megtartása természetvédelmi engedélyhez kötött tevékenység.

A vízi turizmus és a természetvédelmi érdekek közötti egyensúly megteremtése, a természeti értékek és területek megóvása érdekében – összhangban a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezésekkel is – a Szigetközre vonatkozóan már készült egy olyan térkép, mely megfelelő útmutatást nyújt a vízi túrázók számára, illetve készült egy részletes tájékoztató is elsősorban a túravezetők, szervezők részére.

A térképen piros színnel jelzett területek igénybevétele a terület, illetve az ott előforduló természeti értékek megóvása érdekében mindenki számára tilos. A sárga színnel jelölt területek a megfelelő engedélyek birtokában, időbeli korlátozással látogathatók. A sárga területek látogatása március 15.- június 15. között nem megengedhető az ott előforduló természeti értékek zavartalanságának biztosítása érdekében. A nem jelölt területekre korlátozás nincs, de túrák, közösségi események itt is csak természetvédelmi engedély birtokában tarthatók.

Esetleges további kérdéseikkel kapcsolatban állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetőségek bármelyikén és a termeszetvedelem@gyor.gov.hu címen is.

Az engedélyezési eljárás menete:

A kérelmeket az alábbi módokon tudjátok benyújtani:

https://magyarorszag.hu (edge vagy firefox böngészővel)

Be kell jelentkezni. Az után a bal oldali menüből az alábbi lépésekkel juthattok el az ügyintézéshez:

MEZŐGAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM -> KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETVÉDELEM -> Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

Ez után az adatokat értelemszerűen kell kitölteni. A terület megadásakor nem tudtok mást tenni, mert beírtok valami szigetközi települést és közterület típust, ez mindegy. A részletek szöveges megadásakor írjátok bele, hogy mekkora csoporttal, mikor akartok evezni (lehet kérni egész évre is, több csoportnak) és ha az egész Szigetközben akartok túrázni, akkor írjátok azt, hogy az egész Szigetköz, a védelemmel (sárga és piros jelzés) nem érintet területek kivételével.

Ha ez nem megy (elég instabil a rendszer)

https://epapir.gov.hu

Itt a KORMÁNYHIVATALI ÜGYEK -> TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM -> GYŐR MOSON SOPRON MEGYE

Utána szövegben leírjátok, amit fentebb is javasoltunk!

Az E-ügyintézési tv 9. § (1) bekezdés aa) pontja szerint, a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében a gazdálkodó szervezet.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. CXXX. törvény 7. § 6. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány;

Az E-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdése alapján: „Ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját – kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat – a törvényben meghatározott és a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével – hatálytalan.”

Fentiek alapján bármely gazdálkodó szervezet által előterjeszteni kívánt kérelem benyújtására – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – kizárólag elektronikus úton van lehetőség és a jogszabályi követelményeknek nem megfelelően előterjesztett kérelem joghatás kiváltására és elbírálásra nem alkalmas.

A kérelemben meg kell jelölni magát a tevékenységet, a tevékenységgel érintett területet, nyomvonalat (lehetőleg helyrajzi szám szerint, vagy egyértelműen azonosítható egyéb módon, pl. térképen ábrázolva, esetleg egyértelműen megszövegezve), a tevékenység tervezett időtartamát, időpontját, a résztvevők várható számát.

Amennyiben a kérelemben szereplő adatok, információk nem elégségesek, úgy a Hatóság hiánypótlási felhívást bocsát ki, melyben azt is rögzíti, hogy az adott engedélyezési eljárás lefolytatásáért milyen összegű igazgatási szolgáltatási díjat, vagy illetéket kell fizetni, azt mely számlaszámra, és mikor, mire hivatkozva kell átutalni.

Az esetleges illetékmentességről nyilatkozni kell!

Amennyiben szervezet nyújt be kérelmet, és a kérelem benyújtója nem az egyébként jogszabályban meghatározott képviselő, úgy egy meghatalmazás csatolásával a képviseleti jogosultságot igazolni kell!

A meghatalmazást közokiratba kell foglalni, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba.

Az engedélyezési eljárás az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi LV. törvény eljárási rendelkezéseinek megfelelően zajlik, melynek során sor kerül az ismert ügyfelek értesítésére, amennyiben annak feltételei fennállnak függő hatályú határozat meghozatalára, megkeresések lebonyolítására (korábbi jogsegély), döntés meghozatala, véglegessé válás.

A Tvt. 75/A. §-a szerint, a természetvédelmi hatósági eljárásokban a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv e törvény erejénél fogva ügyfélnek minősül, ha az eljárás a feladatkörét és a működési területét érinti.

A természetvédelmi engedélyezési eljárások ügyintézési határideje a Tvt. 76. § (1) bekezdése alapján 90 nap. (A tényleges ügyintézés általában egy hónapot vesz igénybe, így a kérelmet célszerű legalább a tervezett tevékenység előtt 30 nappal korábban benyújtani a Hatósághoz.)

Az egymással összekapcsolható rendezvények, események (pl. egy szervező adott térségben, belátható időszakon belül tervezett több túrája) egy eljárás keretében is elbírálhatók.

Kiegészítések:

Az országhatár és Dunasziget közötti Duna szakasz területe védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 terület („Szigetköz”-HUFH30004), míg a Dunasziget-Doborgazszigettől egészen Vámosszabadiig terjedő Duna szakasz a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, azaz védett vagy fokozottan védett terület. A Mosoni-Duna területe gyakorlatilag az országhatártól Győrzámolyig szintén a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része.

A megküldött térkép nem ábrázolja a Natura 2000 vagy védett, fokozottan védett területek teljes egészét, csak azokat a helyeket, melyek látogatásának akár időbeli, akár teljes korlátozása vált szükségessé a természeti területek megóvása, illetve a természeti értékek zavartalanságának biztosítása érdekében.

A Natura 2000 területek megtekinthetők a https://natura2000.eea.europa.eu/ oldalon.

A Szigetközi Tájvédelmi Körzet részét képező védett és fokozottan védett területek listáját a 143/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet tartalmazza. Átfogó térkép látható pl. a https://www.szigetkoz.biz/honlap/bevezetes_tk.htm oldalon.